BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

zwany dalej „Zamawiającym” w dniu  02.03.2020 r.

w celu poprawy warunków uprawiania sportu oraz umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej,

Ogłasza konkurs na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) na dotacje z budżetu Gminy Piaseczno na realizację poniżej proponowanego zadania własnego Gminy w 2020 roku:

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki siatkowej w grupach dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

20 000,00zł

DOTACJA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 60% CAŁKOWITEGO KOSZTU ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.).

 

Kryteria oceny formalnej

tak

nie

Oferta jest złożona przez kwalifikującego się oferenta.

 

 

Oferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu.

 

 

Oferta jest złożona na właściwym druku oferty, jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki.

 

 

Podsumowanie – oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:

 

 

 

 

Kryteria oceny merytorycznej – ocena komisji

TAK/NIE

1.

Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert.

 

2.

Zgodność celów statutowych oferenta z celami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.

 

3.

Jakość przygotowania projektu:

 

- określono rezultaty zadania,

 

- zaplanowano poziom osiągnięcia rezultatów,

 

- określono sposób monitorowania rezultatów.

 

4.

Doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

 

5.

Dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Piaseczno:

 

 

- terminowe rozliczanie dotacji w 3 ostatnich latach,

 

- inne formy współpracy, nie tylko przy finansowym wsparciu gminy.

 

6.

Budżet zadania i rzetelność przedłożonego planu rzeczowo finansowego oraz zasadność wydatkowania środków.

 

 

7.

Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe.

 

 

Ogólna ocena:

 

 

 

 

Podaje się do wiadomości, że w budżecie Gminy Piaseczno suma środków przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 2019 wyniosła:

 75 000,00zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

 

Zamawiający zobowiązuje potencjalnych realizatorów zadania do objęcia programem szkolenia osoby zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno, bez względu na miejscowość, w odniesieniu do konkretnego zadania. 

 

Zlecanie realizacji zadania publicznego, jako zadania zleconego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych – będzie miało formę wspierania takiego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć:

- w zamkniętej kopercie z oznaczeniem tytułu zadania, do którego podmiot aplikuje,

- w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do                                           26.03.2020r. do godz. 14.00 z adnotacją IX Konkurs Ofert 2020 – w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno – Biuro Obsługi Interesantów ul. Kościuszki 5, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5.

W przypadku składania wniosku osobiście, wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku z datą jego przyjęcia.

 

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

Oferty na realizację zadania będą otwarte przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych celem sprawdzenia pod względem zgodności formalnej, następnie będą ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod względem merytorycznym, w ciągu 30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert.

 

Termin realizacji zadań: do 31.12.2020r.

 

Oferta konkursowa powinna zawierać:

-  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

-  termin i miejsce realizacji zadania publicznego (adresy, dni, godziny) - pkt III.3 oferty,

-  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

-  udział wolontariatu w zadeklarowanych środkach własnych nie większy niż 20%,

Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania następuje przez:

 1. a) członkowie klubu/stowarzyszenia - przedstawienie imiennych list z podpisami osób świadczących pracę społeczną wraz z rodzajem i liczbą godzin pracy,
 2. b) osoby z poza klubu/stowarzyszenia - dołączenie pisemnych umów z wolontariuszami.

-  udział wkładu własnego nie może być wniesiony w formie wkładu rzeczowego,

-  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,    którego dotyczy zadanie;

-  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie    zadania,

-  informację o wysokości zaangażowanych środkach własnych,

-  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

-  ofertę należy wypełnić w sposób czytelny, bez pomijania rubryk,

-  jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy projektu, należy to jasno zaznaczyć np. wpisać „nie dotyczy”.

- w pkt II.1 oferty, należy wpisać nr rachunku bankowego,

- w pkt. III.3 oferty, należy dopisać listy zawodników (Imię i Nazwisko, rok urodzenia i adres zamieszkania)

- w pkt V zestawienie kosztów realizacji zadania - nie uzupełnia się rubryki: rok 1, rok 2, rok 3.

 

Oferta winna być złożona w formie papierowej, zgodnej z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. (poz. 2057), oraz należy dołączyć:

 

- aktualną polisę ubezpieczeniową NNW zawodników- kopia w formie załącznika,

 

- zaświadczenia z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym wszystkich pracowników oraz wolontariuszy związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (rejestr z dostępem ograniczonym).

 

- aktualny statut.

 

Wszystkie strony oferty mają być ponumerowane i podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do reprezentacji oferenta.

 

Oferty zawierające błędy formalne, nieuzupełnione w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.

 

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu ponosi wnioskodawca.

 

Środki w ramach zadania, ze szczególnym uwzględnieniem środków z dotacji, mogą być wydatkowane po podpisaniu umowy z  zamawiającym.

 

 • Obecne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej oparte na obowiązujących przepisach kwalifikuje szkolenia i zgrupowania sportowe, jako formę wypoczynku, który podlega wszelkim wymaganiom określonym w przepisach ustawy o systemie oświaty i rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym sankcjom karnym za niezgłoszenie wypoczynku do kuratora oświaty przez bazę wypoczynku.

 

 • Podmiot, który planuje wydatkowanie środków na w/w szkolenia i zgrupowania w tym zawody, trwające nieprzerwanie, co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, jest zobowiązany przedstawić do rozliczenia kopię zgłoszenia danego wyjazdu do kuratorium. W przeciwnym wypadku koszty poniesione na ten cel nie będą uwzględniane w rozliczeniu. 

 

 • W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

 

 • wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
 • podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
 • podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
 • podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • wykorzystywania materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;
 • rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr ADK.0050.67.2019 z dnia 27.11.2019r., w sprawie zakazu stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych.

 

Środki z dotacji mogą być wydatkowane na następujące cele:

 

wynagrodzenia trenerów brutto (brutto pracownika) – nie więcej niż 50% środków  przyznanej dotacji,

- wynagrodzenia sędziów brutto,

- do 15% środków przyznanej dotacji na stypendia sportowe,

- licencje zawodnicze, klubowe (bez kosztów związanych z transferem zawodników),

- opiekę lekarską zawodników,

- ubezpieczenia zawodników,

- wpisowe i koszty transportu zawodników na zawody,

- zakwaterowanie zawodników na zawodach, w tym wyżywienie,

- transport,  zakwaterowanie,  wyżywienie w czasie zgrupowań szkoleniowych,

- zakup sprzętu i wyposażenia sportowego dla zawodników,

- zakup wody, odżywek,

- koszty korzystania z obiektów sportowych,

- do 10% środków przyznanej dotacji na utrzymanie obiektu z kosztami kwalifikowanymi: prąd, gaz, woda, usługi remontowe,

- limit procentowy wydatków z dotacji na drużyny seniorskie nie większy niż 10% dotacji z kosztami kwalifikowanymi: opłaty licencyjne i meczowe, sędziowie, opieka medyczna, transport na zawody, wyżywienie i zakwaterowanie, woda.

 

- W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Wszystkie strony korekty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

- Korektę należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, Piaseczno, w terminie do 7 dni od daty ukazania się zarządzenia o rozstrzygnięciu konkursu w BIP- e i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piaseczno, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń GOSIR-u.

- Nie złożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji. W przypadku złożenia korekty zawierającej błędy lub braki oferent wzywany jest do jej poprawy lub uzupełnienia.

- Brak poprawy lub uzupełnienie złożonej korekty w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o konieczności jej uzupełnienia lub poprawy jest równoznaczny z rezygnacją z dotacji.

- Powiadomienie może nastąpić w formie elektronicznej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji i pobrania materiałów wraz z warunkami konkursu należy zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno do Wydziału Spraw Społecznych, pok. Nr 64, lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej: www.piaseczno.eu z zakładki „Organizacje pozarządowe” – zasady współpracy.

Osoby upoważnione do kontaktu i udzielania informacji:

 

Pan Tomasz Pośniak, tel. (0-22) 70 17 626, pok. nr 64 w godz. 10.00 – 14.00

Pani Magdalena Kaniut, tel. (0-22) 70 17 626, pok.64 w godz. 10. – 14.00

Pełna treść zarządzenia do pobrania tutaj
Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj 

Wzór umowy do pobrania tutaj 

alt
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Wydział Spraw Społecznych