ZARZĄDZENIE NR SPS.0050.3.2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 28.01.2021r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.), 

Zarządzam, co następuje:

  • 1

Zatwierdzam wyniki III Otwartego Konkursu Ofert w 2021r. na zadanie w zakresie sportu

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorów z terenu Miasta Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:

- Młodzieżowy Klub Sportowy „Piaseczno”,

kwota przyznanej dotacji: 110 000,00zł,

  • 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR SPS.0050.3.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO z dnia 28.01.2021r.