Badania sportowe dzieci i młodzieży do 21. roku życia, uprawiających amatorsko wybraną dyscyplinę sportu i posiadających lub ubiegających się o licencję na jej uprawianie.
Podstawy prawne:

Badania lekarskie, do których wykonania młodzi sportowcy są zobowiązani, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 22.12.2004r. (Dz. U. 2004, nr 282, poz. 2815).

Badania te obejmują:

1. wstępne badania lekarskie - w przypadku ubiegania się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie sportu i wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu
2. okresowe badania lekarskie - w przypadku posiadania licencji na amatorskie uprawianie sportu i ubiegania się o wydania orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu
3. kontrolne badania lekarskie - w przypadku osób posiadających licencję, które doznały urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut i ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie składają się z :

1. ogólnego badania lekarskiego
2. badania specjalistycznego i diagnostycznego w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia.
Zakres badań lekarskich dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie lub posiadających licencją na amatorskie uprawianie sportu

Badania wstępne obejmują:

1. pomiary antropometryczne
2. ogólne badanie lekarskie
3. badanie ortopedyczne
4. próbę wysiłkową
5. przegląd stomatologiczny
6. badanie elektrokardiograficzne
7. badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię        krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
8. konsultację laryngologiczną
9. konsultację okulistyczną.
Przeprowadza się je uwzględniając następujące kategorie wiekowe umożliwiające rozpoczęcie treningów i uprawianie określonych dyscyplin sportu:
- do ukończenia 6. roku życia - wszelkie dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu w formie    gier i zabaw ruchowych
- od rozpoczęcia 7. roku życia - dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu, kształtujące koordynację ruchu, nieprzeciążające wybiórczo narządu ruchu
- od rozpoczęcia 9. roku życia - dyscypliny sportu kształtujące oprócz zwinności także szybkość i dynamikę ruchu
- od rozpoczęcia 11. roku życia - dyscypliny sportu kształtujące wytrzymałość i siłę
- od rozpoczęcia 14. roku życia - dyscypliny sportu polegające na wprowadzeniu w pełnym zakresie treningu wytrzymałościowego
- od rozpoczęcia 18. roku życia - dyscypliny sportu polegające na wprowadzeniu statycznych ćwiczeń siłowych.

Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:

co 6 miesięcy:
- pomiary antropometryczne
- ogólne badanie lekarskie
- badanie ortopedyczne.
co roku:
- próbę wysiłkową
- przegląd stomatologiczny
- badanie elektrokardiograficzne
- badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
- oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi (dzieci i młodzież uprawiający płetwonurkowanie oraz skoki spadochronowe i sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy oraz sporty motorowe przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych
" badanie spirometryczne (dzieci i młodzież ubiegający się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie płetwonurkowania oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych).
co dwa lata:
- konsultację laryngologiczną
- konsultację okulistyczną
- konsultację neurologiczną (dzieci i młodzieży do 21. roku życia uprawiający amatorsko boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki, płetwonurkowanie oraz skoki spadochronowe i sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych)
- badanie elektroencefalograficzne (dzieci i młodzieży do 21. roku życia uprawiający amatorsko boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki, płetwonurkowanie oraz skoki spadochronowe i sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych)
- badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa (dzieci młodzież ubiegający się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie judo i zapasów oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych)
- badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa (dzieci i młodzież ubiegający się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie podnoszenia ciężarów oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu).
Konsultację psychologiczną, przeprowadza się w odniesieniu do młodzieży ubiegającej się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie skoków spadochronowych i sportów lotniowych, paralotniowych i motolotniowych przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu.