Ogłoszenia

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych do oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w 2016r.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj

alt

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Referat Spraw Społecznych

Zarządzenie NR SS.0050.40.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
z dnia 04 sierpnia 2015r.


Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj., Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.),

Zarządzam, co następuje:

& 1

Zamieszczam ofertę: Stowarzyszenia Klubu Sportowy Victoria Piaseczno - na realizację zadania publicznego: Rozwój i szkolenie w zakresie piłki ręcznej dla mieszkańców Gminy Piaseczno.
6 200,00 zł

& 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych.

& 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść złożonej oferty, zarządzenia i ogłoszenia do pobrania tutaj

altZarządzenie NR SS.0050.18.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 09 marca 2015 r. zatwierdzające wyniki II Otwartego Konkursu Ofert w 2015 r. na zadania w zakresie sportu.

Pełna treść zarządzenia do pobrania tutaj

alt

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Referat Spraw Społecznych

Zarządzenie NR SS.0050.14.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 lutego 2015 r. zatwierdzające wyniki III Otwartego Konkursu Ofert w 2015 r. na zadania w zakresie sportu.

Pełna treść zarządzenia do pobrania tutaj

alt

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Referat Spraw Społecznych

ZARZĄDZENIE NR SS.0050.19.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
z dnia 14 kwietnia 2014r.


Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),  
zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam wyniki VI Otwartego Konkursu Ofert w 2014r. na zadanie w zakresie sportu:

Organizacja imprezy rowerowej - Maraton MTB. 25 000,00 zł - Wpłynęło 4 oferty:

- Fundacja "Sport" - Podmiot nie wskazany do realizacji zadania.
- Stowarzyszenie "Profit Team" - Podmiot nie wskazany do realizacji zadania.
- Stowarzyszenie "Fabryka Sportu" - Podmiot wskazany do realizacji zadania - dotacja w wysokości 11 500,00 zł.
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" - Podmiot wskazany do realizacji zadania - dotacja w wysokości 13 500,00 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia do pobrania tutaj

alt

ZARZĄDZENIE NR SS.0050.14.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
z dnia 28 marca 2014r.


Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),  
zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam wyniki V Otwartego Konkursu Ofert w 2014r. na zadanie w zakresie sportu:

Organizacja cyklu imprez biegowych, w tym Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno. 60 000,00zł - Wpłynęła 1 oferta:
- Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe "Kondycja" - Wnioskowana kwota dotacji – 60 000,00zł. Podmiot wskazany do realizacji zadania.
Dotacja w wysokości 60 000,00zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia do pobrania tutaj

alt

ZARZĄDZENIE NR SS.0050.12.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
z dnia 17 marca 2014r.


Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), 
zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam wyniki III Otwartego Konkursu Ofert w 2014r. na zadania w zakresie sportu:

Zadanie nr 1.
Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży obejmujące: Józefosław, Julianów. 20 000,00zł - Wpłynęła 1 oferta:

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Julianów”- Wnioskowana kwota dotacji – 19 800,00zł.
Podmiot wskazany do realizacji zadania. Dotacja w wysokości 19 800,00zł.

Zadanie nr 2.
Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dziewcząt w grupach dzieci i młodzieży z ternu Miasta i Gminy Piaseczno. 200 000,00zł – Wpłynęła 1 oferta:
- Klub Sportowy „GOSIRKI” – Podmiot wskazany do realizacji zadania.
Dotacja w wysokości 200 000,00zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia do pobrania tutaj

alt


Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

ZARZĄDZENIE NR SS.0050.12.2014

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 17 marca 2014r.

 

 

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 

Zatwierdzam wyniki III Otwartego Konkursu Ofert w 2014r. na zadania w zakresie sportu:

 

Zadanie nr 1.

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży obejmujące: Józefosław, Julianów. 20 000,00zł - Wpłynęła 1 oferta:

 

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Julianów”- Wnioskowana kwota dotacji – 19 800,00zł.

Podmiot wskazany do realizacji zadania. Dotacja w wysokości 19 800,00zł.

 

Zadanie nr 2.

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej dziewcząt w grupach dzieci i młodzieży z ternu Miasta i Gminy Piaseczno. 200 000,00zł – Wpłynęła 1 oferta:

- Klub Sportowy „GOSIRKI” – Podmiot wskazany do realizacji zadania.

Dotacja w wysokości 200 000,00zł

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR SS.0050.13.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
z dnia 17 marca 2014r.


Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),  
zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam wyniki IV Otwartego Konkursu Ofert w 2014r. na zadanie w zakresie sportu:

Rozwój i szkolenie w zakresie tenisa ziemnego dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Piaseczno. 20 000,00zł - Wpłynęła 1 oferta:
- Stowarzyszenie „Fabryka Sportu” - Wnioskowana kwota dotacji – 19 950,00zł. Podmiot wskazany do realizacji zadania.
Dotacja w wysokości 19 950,00zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia do pobrania tutaj

alt

Zarządzenie nr SS.0050.2.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wyników I otwartego konkursu ofert na zadania w 2013 roku.

Pełna treść zarządzenia do pobrania tutaj

alt

Podkategorie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

informuje, że do dnia 31 grudnia 2019 roku

można składać wnioski o stypendium sportowe, za osiągnięte wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zasady i tryb przyznania stypendiów określają uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie (.pdf):
Nr 32/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku
Nr 64/IV/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku

Wniosek: załącznik do uchwały Nr 32/III/2018 z 12 grudnia 2018 roku.

Miejsce składania wniosków: GOSIR Piaseczno, ul. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno.

alt

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno