Dodaj zgłoszenie

Istotne dane o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO – GOSIR Piaseczno

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , informujemy iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie, ul. Gen. Sikorskiego 20, (05-500) Piaseczno. Dane kontaktowe: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie, ul. Gen. Sikorskiego 20, (05-500) Piaseczno, tel. (22) 716-66-00, fax. (22) 462-31-81, email: inf@gosir-piaseczno.pl

 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: rodo-gosirpiaseczno@polguard.pl, adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie, ul. Gen. Sikorskiego 20, (05-500) Piaseczno.

 3. dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  • realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, weryfikacji uprawnień do korzystania z usług,

  • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

 4. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz lit. c) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed zawarciem umowy z osobą, której dane dotyczą lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych wynikającego z następujących przepisów:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ,

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

  a w zakresie nieuregulowanym ww. przepisami oraz wykraczającym poza zakres danych niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy, dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoby której dane dotyczą.

 5. dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom: partnerom świadczącym usługi techniczne i podwykonawcom, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, operatorom pocztowym.

 6. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

  • dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, który w tym przypadku wynosi 5 lat,

  • dane przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), który w tym przypadku wynosi 5 lat.

  • dane przetwarzane na podstawie zgody przechowywane będą do czasu wycofania zgody.

 7. osobie, której dane są przetwarzane:

  • na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane,

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy z osobą, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane,

  • na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, osobie której dane dotyczą przysługuje również prawo do przenoszenia danych. Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - o ile osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na ich przetwarzanie, a żądanie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody i nie ma innych przesłanek ich przetwarzania, jak również w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane.

 8. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 9. podanie danych przetwarzanych:

  • na podstawie przepisów wskazanych w pkt. d przepisów prawa jest obowiązkiem ustawowym i jako takie jest niezbędne w celu określonym w pkt. c. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usługi,

  • w zakresie niezbędnym do podjęcie działań przed zawarciem umowy z osobą, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta,

  • w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy. Nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych poza tym, iż w takim przypadku wizerunek dziecka nie będzie publikowany na stronie internetowej administratora danych oraz mediach określonych w wyrażonej zgodzie, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 2 pkt. 2) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym: „Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”.